Sosyal Medya

Aşk Senin Âşık Senin (Hazret-i Pîr Abdülehad Nûrî İlahileri)

Aşk Senin Âşık Senin (Hazret-i Pîr Abdülehad Nûrî İlahileri)

Aşk Senin Âşık Senin (Hazret-i Pîr Abdülehad Nûrî İlahileri) - Akustik Müzik 

 

İstanbul tasavvuf kültürünün en önemli köşetaşlarından birisi olan Hz. Pîr.  Abdülehad Nûrî, Anadolu'nun en önemli Halveti tarikatı kollarından birisi olan ve İstanbul'un tasavvufi hayatında son derece önemli bir yeri haiz "Sivâsîliğin" kurucusudur.  Son derece yüksek bir ilmi ve manevi bir mertebeye sahip bulunan Abdülehad Nûrî'nin aynı zamanda "Nûrî" mahlasıyla yazdığı arifâne şiirleri bulunmaktadır ve bunlar bir divan oluşturacak kadar hacime sahiptir. Tekke musikisine yüksek seviyede ilham kaynağı olmuş bu nutk-u şerifler musikimizde yüzlerce kez bestelenmiş bir yeküne sahiptir. Proje bu birikimden yola çıkarak Hz. Pîr.  Abdülehad Nûrî'nin bestelenmiş eserlerinden müteşekkil bir albüm şeklinde tasarlanmış ve dinleyiciler ile buluşmuştur.

 

Aşk Senin Âşık Senin (Hazret-i Pîr Abdülehad Nûrî İlahileri)

 

1- Uşşâk İlahi

Ey habîb-i Hak kerîmü'ş-şân Muhammed Mustafâ

Beste: Veysel Dalsaldı

2- Rast İlahi 

Semâdan sırr-ı tevhîdi duyan gelsün bu meydâne

Beste: Sebilci Hüseyin Efendi

3- Rast İlahi

Aşkınla cihân beste

Beste: Hâtib Zâkiri Hasan Efendi

4- Sabâzemzeme İlahi

Ey beni aşk ateşiyle yandıran

Beste: Hz. Muhibbî

5- Sabâ İlahi

Ey şehr-i nüzûl-i sûre

Beste: ?

6- Sabâ İlahi

Habîbullâh cihâne  cân değil mi 

Beste: Hammâmizâde İsmail Dede Efendi

7- Sultâniyegâh İlahi

Habîbullâh cihâne  cân değil mi

Beste: Ahmet Muhtar Efendi

8- Mâye İlahi

Aşkın meyine kanmış mestâneleriz Hakka

Beste: Derviş Kanûni

9- Uşşâk İlahi

Tarîkat sırrını 'ayne âyân et

Beste: ?

10- Uşşâk İlahi

Cânâne cândan âşık ol

Beste: ?

11- Uşşâk İlahi

Tarîkat kurb-ı rahmândır

Beste: ?

12- Uşşâk İlahi

Ey şehr-i nüzûl-i sûre

Beste: ?

13- Hüseynî İlahi

Ey dil bize ver bir haber

Beste: Muallim İsmail Hakkı Bey